Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Ar­bo­Map - hi­sto­ria wer­sji '2021


Wer­sja 2021.06.08

#Usu­nię­ty błąd wer­sji 2021.04.14, mo­gą­cy skut­ko­wać ko­mu­ni­ka­tem pod­czas ge­nero­wa­nia ry­sun­ków DXF i PDF z du­żych map.

#Usu­nię­ty błąd mo­gą­cy skut­ko­wać ko­mu­ni­ka­tem pod­czas ge­nero­wa­nia pli­ków SHA­PE­FI­LE z op­cją Współ­rzę­dne GPS.

#Mo­żli­wość usta­wie­nia za­kre­su pod­glą­du w ram­ce Na­wi­ga­cja.

#Iko­na do­stęp­na w oknie głównym.


Wer­sja 2021.05.25

Zgo­dnie z za­po­wie­dzią, klu­cza USB nie trze­ba już uży­wać na co­dzień.

Do 3 urzą­dzeń mo­żna ak­ty­wo­wać na sta­łe, po­do­bnie jak w przy­pad­ku pro­gra­mów z ko­da­mi ak­ty­wa­cyj­nymi.


Wer­sja 2021.05.18

#Szyb­kie prze­su­wa­nie, przy­bli­ża­nie i od­da­la­nie, od­czu­wal­ne szcze­gól­nie pod­czas pra­cy na ta­ble­tach z An­dro­id i star­szych ta­ble­tach z Windows.

#Szyb­ki za­pis pro­jek­tów - usu­nię­te spo­wol­nie­nie pow­sta­łe w wer­sji 2021.04.14.

#In­ne uspra­wnie­nia dla wy­go­dy i wy­daj­ności:

+usu­nię­te utru­dnie­nia w za­zna­cza­niu sym­bo­li, pow­sta­łe w wer­sji 2021.04.14,

+przy­cią­ga­nie do pun­któw, ja­ko zbę­dne lub utru­dnia­ją­ce pra­cę, zo­sta­ło wy­łą­czo­ne, z wy­jąt­kiem łą­cze­nia pierw­sze­go z ostat­nim pun­ktem w sym­bo­lu Ob­szar.

+usu­nię­te ogra­ni­cze­nie do 100 m w sym­bo­lu Punkt po­mia­ru odle­gło­ści.

#Po­praw­ki i uspra­wnie­nia spe­cjal­ne do wer­sji dla An­droid:

+pra­wi­dło­wa ko­lej­ność pól w ka­rcie drze­wa,

+au­to­ma­tycz­ny za­pis pro­jek­tów z wy­borem czę­sto­tli­wo­ści,

+kla­wia­tu­ra nie zni­ka już pod­czas wpi­sy­wa­nia ga­tunku,

+Mo­bi­Sync w pierw­szej ko­lej­no­ści pró­bu­je po­łą­czyć się z ostat­nio uży­wa­nym urzą­dzeniem,

+Mo­bi­Sync po­zwa­la po­na­wiać pró­by prze­sy­ła­nia w przy­pad­ku zry­wa­nia po­łą­czeń Blu­etooth,

#Po­praw­ki i uspra­wnie­nia spe­cjal­ne do wer­sji dla Windows:

+pra­wi­dło­we wy­świe­tla­nie pól dat w ka­rcie drzewa,

+pra­wi­dło­we ro­zmia­ry czcio­nek na ma­pie po po­no­wnym wczy­ta­niu pli­ku DXF.


Wer­sje 2021.04.29 - 2021.04.30

DLA WYGODY

#Po­mia­ry dal­mie­rzem: sym­bol Punkt odnie­sie­nia zmie­nił na­zwę na Punkt po­mia­ru odle­gło­ści i za­wie­ra no­we para­metry:

+licz­ba po­miarów - wy­bierz licz­bę po­miarów, któ­re wy­ko­nasz z te­go miejsca,

+po­każ po­miar - wy­bierz nu­mer po­mia­ru, któ­ry bę­dzie wi­zu­ali­zo­wa­ny ko­łem, lub ża­den, aby wy­łą­czyć wy­świe­tla­nie koła,

+do­suń na po­zy­cję GPS.

#Po­mia­ry GPS:

+ak­tu­al­na po­zy­cja jest wy­świe­tla­na ró­wnież w ram­ce Na­wi­ga­cja.

+gdy po­łą­cze­nie Blu­eto­oth zo­sta­je przer­wa­ne, wskaź­nik po­zy­cji zmie­nia ko­lor na czer­wo­ny (w tle po­dej­mo­wa­ne są pró­by po­no­wne­go po­łą­cze­nia, jak do­tychczas).


INNE (NAJ­WA­ŻNIEJ­SZE)

#Prze­su­wa­nie se­tek i ty­się­cy ele­men­tów na ry­sun­ku jest już bez­piecz­ne - do­tych­cza­so­we zu­ży­cie pa­mię­ci na po­trze­by fun­kcji Cof­nij zo­sta­ło zre­du­ko­wa­ne do mi­nimum.


Wer­sja 2021.04.14

DLA WYGODY

#Zmia­ny w użyt­ko­wa­niu klu­cza USB (ro­zwiń, je­śli już go po­sia­dasz lub pla­nu­jesz kup­no li­cen­cji bez­ter­mi­no­wej w przysz­ło­ści)

#Tryb tere­no­wy / Tryb biuro­wy - już nie trze­ba blo­ko­wać Try­bu prze­su­wa­nia (ro­zwiń)


DLA PRE­CYZJI

#Zmia­ny w usta­la­niu współ­rzę­dnych map (ro­zwiń, je­śli pra­cu­jesz lub pla­nu­jesz pra­co­wać z od­bior­ni­kiem GPS)

#Pro­jek­tuj wła­sne po­la dla Kar­ty drze­wa - do­sto­suj do za­le­ceń mia­sta lub in­we­sto­ra (ro­zwiń)

#Wsta­wiaj sym­bo­le drzew i krze­wów bez­po­śre­dnio w śro­dek sym­bo­li ge­ode­zyj­nych - już nie trze­ba do­su­wać na ma­pach wek­toro­wych (ro­zwiń)


INNE (NAJ­WA­ŻNIEJ­SZE)

#Ar­bo­Map dla An­dro­id: kil­ka­krot­nie szyb­sze zmia­ny wi­do­ków oraz prze­su­wa­nie sym­boli.

#For­mat DXF: im­port pun­któw (wy­świe­tla­ne ja­ko uko­śne krzy­ży­ki), roz­po­zna­wa­nie ko­do­wa­nia zna­ków (mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo wy­stę­po­wa­nia "krza­ków" na ry­sun­ku), eks­port w for­ma­cie Au­to­CAD 2007 ze sko­pio­wa­ny­mi z Ar­bo­Map współ­rzę­dny­mi wi­doku.


»Na ta­ble­tach z Win­dows, Ar­bo­Map wy­ma­ga klu­cza przez chwi­lę, raz na 1-2 go­dziny.

W ko­lej­nych wer­sjach Ar­bo­Map dla Win­dows usu­nie­my ko­nie­czność uży­wa­nia klu­cza w terenie.

»Na urzą­dze­niach z An­dro­id, Ar­bo­Map nie uży­wa klu­cza w ogó­le - na­rzę­dzie Mo­bi­Sync po­zwa­la umie­ścić na urzą­dze­niu wir­tu­al­ną ko­pię klucza.

Je­śli zech­cesz umie­ścić ko­pię klu­cza na in­nym urzą­dze­niu, zacz­nij od usu­nię­cia ko­pii z po­przed­niego.

Je­śli urzą­dze­nie z ko­pią klu­cza ule­gnie awa­rii lub je utracisz, mo­żesz na­ka­zać uwol­nie­nie ko­pii, mak­sy­mal­nie 10 razy.


Au­to­ma­tycz­ne prze­li­cza­nie współ­rzę­dnych WGS84 na PL2000 - już nie trze­ba usta­lać współ­rzę­dnych ma­py dla zde­cy­do­wa­nej wię­kszo­ści map wek­torowych.


»Aby za­pro­jek­to­wać py­ta­nia i od­po­wie­dzi (t.j. na­głów­ki ko­lumn i ze­sta­wy mo­żli­wych od­po­wie­dzi w ta­be­lach in­wen­tary­za­cyj­nych), wy­bierz po­le­ce­nie me­nu Usta­wie­nia > Edy­tuj de­fi­ni­cje opi­su ro­ślin.


»Aby użyć za­pro­jek­to­wa­nych py­tań, w bel­ce ty­tu­ło­wej Kar­ty drze­wa użyj ety­kie­ty Wy­bierz py­ta­nia (jak do­tychczas).


»Je­śli na ma­pie, w środ­ku blo­ku z sym­bo­lem ge­ode­zyj­nym wy­stę­pu­je ko­ło, za­znacz je i użyj od­po­wie­dnie­go sym­bo­lu w ram­ce para­me­trów, w czę­ści wstaw w śro­dek.


»Je­śli ko­ło nie wy­stę­pu­je, za­znacz in­ny ele­ment blo­ku, użyj przy­ci­sku za­znacz blok nad­rzę­dny i użyj od­po­wie­dnie­go sym­bo­lu w czę­ści wstaw w punkt wsta­wie­nia blo­ku.