Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


Pra­ca z Ar­bo­Map dla An­droid


Ar­bo­Map dla An­dro­id jest w peł­ni kom­pa­ty­bil­ny z Ar­bo­Map dla Win­dows, a ob­słu­ga pro­gra­mu na obu sy­ste­mach jest po­dobna.

Je­dnak Ar­bo­Map dla An­dro­id nie jest w peł­ni sa­mo­dziel­ny, gdyż nie po­sia­da wy­mie­nio­nych ni­żej fun­kcji, do uży­cia których ko­nie­czny jest Ar­bo­Map dla Windows:

nie mo­żna wczy­ty­wać pli­ków map,

nie mo­żna eks­por­to­wać danych,

nie mo­żna edy­to­wać tek­stu sfor­ma­to­wa­nego.

Dla­te­go sche­mat pra­cy jest na­stę­pu­jący: