Aby strona wyświetlała się prawidłowo, pozwól na użycie skryptów lub użyj innej przeglądarki.


SPAZIO, ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Poland | Regulations, privacy, cookies & local storage |

e-mail:

( zapisz )


#MAPY

wczytywanie plików rastrowych JPG, TIFF, PNG i wektorowych WMF (eksportowanych przez większość programów CAD i podobnych)

skalowanie

geolokalizacja

tworzenie i uzupełnianie map za pomocą narzędzi rysunkowych, wspomagane przez

a)tzw. punkty odniesienia, ułatwiające określanie położenia przy pomocy dalmierza lub innego przyrządu do pomiaru odległości

b)wyświetlanie pozycji z odbiornika GPS (zewnętrznego lub wbudowanego w tablet)

#DRZEWA I KRZEWY

umieszczanie symboli (drzewo liściaste, drzewo iglaste i krzew) na mapie

edycja parametrów podstawowych (gatunek, obwód, średnica korony, wysokość) z automatycznym wymiarowaniem symboli na rysunku

edycja parametrów rozszerzonych w formularzu VTA (Visual Tree Assesment) z minimalnym użyciem klawiatury ekranowej

automatyczne numerowanie symboli z możliwością zmian iteracji

wykonywanie zdjęć z numerami symboli w nazwach plików

wykonywanie nagrań dźwiękowych z numerami symboli w nazwach plików

oznaczanie grup za pomocą narzędzi rysunkowych

wyszukiwanie symboli ze wskazaniem na mapie

#EKSPORT DANYCH

generowanie tabel inwentaryzacyjnych w formatach XLSX, ODS, CSV z możliwością wyboru eksportowanych pól i automatycznym przyporządkowaniem nazw łacińskich

generowanie rysunków w formacie DXF (importowanych przez większość programów CAD i podobnych)

generowanie obrazów PNG i rysunków WMF

#PERSONALIZACJA

swobodne układanie elementów głównego okna programu (dopasowanie dla osoby leworęcznej, zmiana rozmiarów ramki nawigacji po całej mapie, itd.)

wybór rozmiarów przycisków

wybór kolorów programu

wybór kolorów i czcionek symboli - na stałe i doraźny

rozszerzanie słownika gatunków w parach zapis polski + zapis łacińskiPobierz wyniki przykładowej inwentaryzacji

Zawartość archiwum:

Stalowa.arbomap - projekt inwentaryzacji, do otwarcia w ArboMap

Stalowa_mapa_zakres2.jpg - mapa, którą wgrano do projektu

Stalowa.arbomap - media - folder, w którym program zapisał zdjęcia i nagrania

Stalowa_Nowa.dxf - rysunek wyeksportowany z ArboMap (aby zobaczyć zakres rysunku, w programie Autodesk® AutoCAD należy wybrać polecenie menu View > Extents)

Stalowa.xlsx, Stalowa.ods, Stalowa.csv - tabele wyeksportowane z ArboMap

Stalowa_Nowa_z_mapa.dwg - plik uzyskany poprzez otwarcie rysunku Stalowa_Nowa.dxf i wstawienie obrazu Stalowa_mapa_zakres2.jpg w jego zakresBardziej istotne

Mniej istotne


1)Ekran:

a)do pracy w terenie powinien być jasny i z twardego materiału. Ekrany z "dolnej półki" szybko się rysują, a przy pełnym słońcu są zbyt ciemne,

b)rozmiar ekranu powinien wynosić co najmniej 8", a jeśli chcesz używać tabletu także w charakterze laptopa, wybierz 10".

2)Dysk: jeśli chcesz używać tabletu także w charakterze laptopa, wybierz co najmniej 32GB.1)Bateria: ArboMap jest bardzo zoptymalizowany, lecz jeśli w jednej sesji chcesz inwentaryzować w pełni - z opisami VTA i zdjęciami - więcej niż 250 drzew, wybierz urządzenie umożliwiające ładowanie z power banku.

2)GPS: odbiorniki wbudowane w tablety pomogą odnaleźć się na dużym terenie, ale nie zapewnią precyzji koniecznej do lokalizowania obiektów.Kolejne wersje ArboMap są udostępniane w postaci tzw. pakietów instalacyjnych. Pakiety te są pobierane i instalowane przez program ArboMapSetup.exe. Pobierz go.

Program ArboMapSetup.exe może być blokowany przez system Windows, ponieważ nie jest podpisany cyfrowo, jednak pobierając ze strony arbomap.eu masz gwarancję, że jest bezpieczny. Na poniższych zdjęciach ekranu oznaczono kursorem myszy, gdzie należy kliknąć, aby ominąć blokadę.

500 symboli przy zakładaniu konta

gratis


cena

Dowolna liczba symboli

1 zł / symbol

1000 symboli

400 zł (40 gr / symbol)

2000 symboli

700 zł (35 gr / symbol)

5000 symboli

1500 zł (30 gr / symbol)

10000 symboli

2500 zł (25 gr / symbol)

Więcej symboli

zapytaj

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawcą i dystrybutorem oprogramowania ArboMap oraz serwisu internetowego pod adresem arbomap.eu jest firma SPAZIO Anna Więckowska, z siedzibą pod adresem ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna, identyfikowana przez NIP 1231122531.

2.Oprogramowanie ArboMap oraz serwis internetowy pod adresem arbomap.eu są dostępne na zasadach określonych niniejszym regulaminem. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosowane będą odpowiednie przepisy prawa właściwego.

3.Pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego regulaminu użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail arbomap@arbomap.eu.


UMOWA LICENCYJNA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ARBOMAP

4.Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest oprogramowanie ArboMap. Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami, nie instaluj, nie kopiuj, ani w żaden inny sposób nie używaj ArboMap.

5.Właścicielami wszelkich praw do przedmiotu licencji są jego twórcy, Anna i Michał Więckowscy. Twórcy oświadczają, że prawa te uzyskali w wyniku pracy własnej oraz na mocy umów z innymi twórcami. Twórcy oświadczają, że nie naruszają praw innych twórców.

6.Zawarcie umowy następuje poprzez skopiowanie, instalację lub użycie przedmiotu licencji.

7.Rozwiązanie umowy następuje poprzez odinstalowanie i usunięcie wszystkich kopii przedmiotu licencji.

8.Przedmiot licencji może być używany przez dowolną liczbę osób, na dowolnej liczbie urządzeń.

9.Niniejsza umowa nie uprawnia do:

a)pobierania opłat za terminowe lub bezterminowe przekazywanie wynikających z niej praw,

b)dokonywania zmian w przedmiocie licencji,

c)poddawania go technikom śledzenia lub inżynierii wstecznej,

d)przekazywania go w postaci częściowej,

e)używania jego fragmentów w innym oprogramowaniu. 

10.Opłatom za używanie przedmiotu licencji podlega tylko eksport danych. Eksport danych z konkretnego projektu jest możliwy wtedy, gdy wszystkie symbole drzew i krzewów w tym projekcie są rozliczone.

11.Rozliczenia są realizowane za pośrednictwem internetowego konta użytkownika. Potrzebę założenia indywidualnego konta użytkownik może zgłosić na adres arbomap@arbomap.eu, podając dane wymagane do wystawiania dokumentów finansowych.

12.Rozliczenie skutkuje zmniejszeniem liczby symboli na koncie. W celu zwiększenia liczby symboli na koncie, użytkownik dokonuje wpłaty. Kwota wpłaty jest przeliczana, według aktualnego cennika, na liczbę symboli dodawaną do konta.

13.Rozliczenie projektu jest możliwe pod warunkiem, że na koncie występuje co najmniej tyle symboli, ile umieszczono w projekcie od czasu poprzedniego rozliczenia.

14.Instrukcja odczytywania liczby symboli występujących na koncie oraz rozliczania symboli znajduje się w podręczniku dołączanym do przedmiotu licencji.

15.Opłata jest naliczana za każdy eksportowany symbol drzewa lub krzewu, jednorazowo, przed pierwszym eksportem danych dotyczących tego symbolu.

16.Rozliczenie jest realizowane poprzez krótkotrwałe połączenie internetowe z serwerem obsługującym konta.

17.Termin wykorzystania zakupionych symboli jest nieograniczony.

18.W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie licencji lub okoliczności uniemożliwiających dokonywanie rozliczeń, SPAZIO zobowiązuje się jak najszybciej usunąć przyczyny i powiadomić użytkownika na adres e-mail zwyczajowo używany do wzajemnej komunikacji.

19.Twórcy dążą do jak najwyższej niezawodności przedmiotu licencji, jednak nie gwarantują, że będzie działał identycznie na każdym urządzeniu, obsługiwany przez każdego użytkownika i pod kontrolą wszystkich wersji systemu operacyjnego. Dlatego zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne straty lub utraty zysków, mogące bezpośrednio lub pośrednio wynikać z używania lub braku możliwości używania przedmiotu licencji.


CENNIK

20.Cennik opłat za używanie oprogramowania ArboMap jest dostępny w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu.


PŁATNOŚCI

21.Wpłaty można dokonać następującymi sposobami:

a)przelewem, na konto bankowe numer 53 1050 1025 1000 0091 3655 2131. Informacja o przelewie (nadawca lub tytuł) musi zawierać nazwę internetowego konta użytkownika, NIP lub inne dane umożliwiające skojarzenie nadawcy z internetowym kontem użytkownika. W przeciwnym wypadku, pieniądze będą odsyłane na rachunek, z którego zostały wysłane.

b)z użyciem systemu płatności Paybynet, na warunkach określonych przez administratora tego systemu, firmę Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A, z siedzibą pod adresem ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa. Stronę internetową systemu można wywołać z programu ArboMap, przez co przypisanie płatności do odpowiedniego konta jest zagwarantowane przez rozwiązania techniczne.

22.Przeliczenie kwoty wpłaty na symbole jest realizowane:

a)w przypadku przelewu na konto bankowe: w godzinach 9-22, maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. W celu przyspieszenia przeliczenia, użytkownik może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail arbomap@arbomap.eu.

b)w przypadku systemu Paybynet: automatycznie, natychmiast po wysłaniu przez system potwierdzenia płatności.

23.Fakturę VAT SPAZIO wystawia po otrzymaniu każdej wpłaty i dostarcza użytkownikowi na adres e-mail zwyczajowo używany do wzajemnej komunikacji. Wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną fakturę VAT SPAZIO dostarcza tylko na życzenie użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy spełnienia życzenia, jeśli kwota netto na tej fakturze nie przekracza 100 złotych. SPAZIO nie wystawia paragonów.

24.Na życzenie użytkownika, SPAZIO może zwrócić środki zgromadzone na koncie, po przeliczeniu odwrotnym, t.j. symboli na kwotę pieniężną, na konto bankowe wskazane przez użytkownika. Warunkiem zwrotu jest akceptacja przez użytkownika faktury VAT na kwotę ujemną, wystawionej przez SPAZIO. Akceptacja ta może się odbyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. SPAZIO zastrzega sobie możliwość potrącenia kwoty nie większej niż 10 złotych, w tym bankowe koszty przelewu. 


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA i PRYWATNOŚCI

25.W sieci publicznej, program ArboMap komunikuje się tylko z serwerem pod adresem arbomap.eu i przesyła tak mało danych, jak to tylko możliwe do prawidłowego działania:

a)podczas uruchomienia, w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji,

b)podczas rozliczeń. Połączenie odbywa się na życzenie użytkownika, jest dodatkowo sygnalizowane, trwa do kilku sekund, a przesyłane informacje są zaszyfrowane.

26.Jakiekolwiek dane osobowe, czy numery kont bankowych, z których zasilane są konta użytkowników, nie są przez program przetwarzane, zapisywane ani przesyłane, a także nie są zapisywane na serwerze w sieci publicznej. Ewentualne informacje o lokalizacji mogą być zapisywane tylko na potrzeby użytkowników, w plikach programu.

27.Informacje o użytkownikach są objęte tajemnicą handlową. Jeśli liczby instalacji lub rozliczonych symboli są podawane do wiadomości publicznej, to tylko w postaci zbiorczej.

28.SPAZIO nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych, ani nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

29.Administratorem danych osobowych jest SPAZIO. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówień.


COOKIES i LOCAL STORAGE

30.Technika cookies jest używana w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu do celów:

a)analizy ruchu w serwisie,

b)przechowywania informacji o wybranej przez użytkownika wersji językowej.

31.Technika local storage jest używana w serwisie internetowym pod adresem arbomap.eu do celów:

a)zapamiętania parametrów nawigacyjnych.